2019 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/627, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 nustatoma vienoda žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų oficialios kontrolės praktinė tvarka ir dėl oficialios kontrolės iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2074/2005, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 131, 2019 m. gegužės 17 d.)