Komisjoni 15. märtsi 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/627 (milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625 ühtne praktiline kord inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrolli tegemiseks ja millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 2074/2005 ametliku kontrolli osas) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 131, 17. mai 2019)