Mål T-528/18: Tribunalens dom av den 12 september 2019 – XI mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Yrkessjukdom – Mobbning – Ansökan om bistånd – Avslag på ansökan – Svar på klagomålet innehållande medicinska uppgifter – Tystnadsplikt inom hälso- och sjukvård – Ansökan om borttagande av dessa uppgifter – Skydd som fysiska personer åtnjuter mot behandling av personuppgifter – Rätt till respekt för privatlivet – Ansvar)