2013/175/ES: 2013 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų kontrolės Prancūzijos užjūrio departamentuose programai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 247/2006 skiriamo 2013 m. Sąjungos finansinio įnašo (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1934)