2013/175/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2013 , unionin osallistumisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 nojalla kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelman rahoitukseen Ranskan merentakaisissa departementeissa vuonna 2013 (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1934)