2013/175/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2013 , για τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου, σε πρόγραμμα καταπολέμησης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα το 2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 1934]