Дело T-224/09: Определение на Общия съд от 13 септември 2011 г. — CEVA/Комисия (Жалба за отмяна — Специална програма за изследване и технологическо развитие по проблемите на Енергия, околна среда и устойчиво развитие — Проект Protop — Договор за финансово подпомагане — Искане за възстановяване на суми, изплатени авансово в изпълнение на договор за финансиране на изследователска дейност — Възлагане на подизпълнител — Напомнително писмо — Неподлежащ на обжалване акт — Недопустимост)