Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021 – 2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))