Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere (COM(2015)0648 – C8–0403/2015 – 2015/0295(COD))