Věc C-601/18 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 24. září 2020 – Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl v. Evropská komise, The Goldman Sachs Group, Inc., Pirelli & C. SpA („Kasační opravný prostředek – Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Evropský trh s podzemními a podmořskými silovými kabely – Rozdělení trhu v rámci projektů – Jediné a trvající protiprávní jednání – Nástupnictví právních entit – Přičitatelnost protiprávního jednání – Zásada rovného zacházení – Zkreslení důkazů – Nařízení (ES) č. 1/2003 – Článek 20 – Vyšetřovací pravomoci Evropské komise v oblasti kartelových dohod – Pravomoc kopírovat údaje bez předchozího přezkumu a následně je zkoumat v prostorách Komise – Pokuty“)