TITJUR Insula/Комисия Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 2 юли 2009 г. # Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) срещу Комисия на Европейските общности. # Обезпечително производство - Дебитни известия - Молба за спиране на изпълнението - Неспазване на изискванията за форма - Недопустимост. # Дело T-246/09 R.