Съобщение относно прилагането, между Европейската общност и Конфедерация Швейцария, на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси, съгласно член 44, параграф 3 от споразумението