Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки във връзка с електрическото оборудване, предназначено за използване при някои ограничения на напрежението Текст от значение за ЕИП (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)