/* */

Поправка на Регламент (ЕО) № 74/2009 на Съвета от 19 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)