Заключение на генералния адвокат Roemer представено на4 май 1972 г.