Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/237 z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2460 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 826) (Tekst mający znaczenie dla EOG)$