Регламент за изпълнение (ЕС) № 388/2011 на Комисията от 19 април 2011 година относно разрешителното за мадурамицин амоний алфа като фуражна добавка при пилета за угояване (притежател на разрешителното Alpharma (Белгия) BVBA) и за изменение на Регламент (ЕО) № 2430/1999 (текст от значение за ЕИП)