2010/59/ЕС: Решение на Комисията от 1 февруари 2010 година относно уравняване на сметките на някои разплащателни агенции в Белгия, Германия, Испания, Португалия и Словакия относно разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2008 година (нотифицирано под номер C(2010) 426)