2012/783/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2012 година относно признаването на Хашемитското кралство Йордания съгласно Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица (нотифицирано под номер C(2012) 9253) текст от значение за ЕИП