Писмен въпрос E-010142/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) до Комисията. Развитие на европейските енергийни, цифрови и транспортни мрежи