Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))