Някои позволени начини на ползване на осиротели произведения ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои позволени начини на ползване на осиротели произведения (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))#P7_TC1-COD(2011)0136 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 септември 2012 г. с оглед приемането на Директива 2006/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения