2009/52/ЕО: Решение на Комисията от 18 декември 2008 година за разпределението на количествата контролирани вещества, чието използване за неотложни нужди в Общността през 2009 г. е разрешено съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (нотифицирано под номер C(2008) 8398)