Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги