2012/822/ЕС, Евратом: Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2012 година за изменение на Решение 90/179/Евратом, ЕИО за разрешаване на Федерална република Германия да използва статистически данни за години преди предпоследната година и да не отчита някои категории трансакции и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2012) 9569)