Определение на Съда (девети състав) от 15 ноември 2012 г.#Corpul Naţional al Poliţiştilor – Biroul Executiv Central, reprezentant al reclamanţilor Chiţea Constantin şi alţii срещу Ministerul Administraţiei şi Internelor и др.#Преюдициално запитване — Curtea de Apel Braşov — Тълкуване на член 17, параграф 1, член 20, член 21, параграф 1 и член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Допустимост на национална правна уредба, с която се намаляват възнагражденията на някои категории държавни служители — Нарушение на принципите на равно третиране и недопускане на дискриминация и на правото на собственост.#Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Валидност на национална правна уредба, с която се намаляват възнагражденията на някои категории държавни служители — Неприлагане на правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда.#Дело C‑369/12. Определение на Съда (девети състав) от 15 ноември 2012 г.