Komission asetus (ETY) N:o 686/78, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1978, kalastustuotealan vientitukien myöntämistä koskevista täydentävistä säännöksistä