Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за установяване на дългосрочен план за северния запас от мерлуза и за риболова, насочен към този запас“ COM(2009) 122 окончателен — 2009/0039 (CNS)