Писмен въпрос E-5389/07, зададен от Alyn Smith (Verts/ALE) на Комисията. Възможните различия между нормативните актове, свързани с правоуправлението на превозни средства от лица, страдащи от епилепсия