Решение на Комисията от 11/02/2009 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5228 - RABOBANK / BGZ) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)