Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г. Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г.#Bavaria NV срещу Bayerischer Brauerbund eV.#Искане за преюдициално заключение: Bundesgerichtshof - Германия.#Преюдициално запитване - .Регламенти (EИО) № 2081/92 и (EО) № 510/2006 - Прилагане във времето - Член 14 - Регистрация по опростената процедура - Съотношение между марки и защитени географски указания.#Дело C-120/08.