Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1911/2006 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές διαλυμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου, καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ρωσίας