Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/1840 на Комисията от 31 октомври 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 по отношение на отчитането на стойностите на емисиите на СО2 на базата на WLTP за някои категории нови леки пътнически автомобили и уточняване на входните данни за корелационния инструмент (текст от значение за ЕИП)