Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1968 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2015, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών