Návrh NARIADENIE RADY o rozdelení rybolovných možností v rámci protokolu schváleného medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami