Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS kalapüügivõimaluste jaotamise kohtaEuroopa Liidu ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise protokolli(millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus)alusel