Решение за изпълнение (EC) 2020/1574 на Комисията от 28 октомври 2020 година за изменение на Решение за изпълнение (EC) 2019/450 по отношение на публикуването на позоваванията на европейските документи за оценяване за комплекти хидроизолационни продукти, ETICS, дилатационни фуги за пътни мостове, строителни комплекти за дървени конструкции, забавители на горенето и други строителни продукти (текст от значение за ЕИП)