Писмен въпрос P-3772/08, зададен от Richard Seeber (PPE-DE) на Комисията. Разпределяне на целите за намаляване на емисиите на парникови газове между отраслите в/извън Схемата за търговия с квоти за емисии