Писмен въпрос E-5176/08 зададен от Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE) на Комисията. Контрол върху комарите — прилагане на европейска директива за употребата на инсектициди (98/8/EО)