Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8070 — Bancopopular-е/Assets of Barclays Bank) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)