Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г. - А. Декларации, свързани с разпоредбите на Договорите: - 41. Декларация по член 308 от Договора за функционирането на Европейския съюз