Писмен въпрос E-004571/11 Sergio Berlato (PPE) до Комисията. Ключови понятия в Директива 79/409/ЕИО