Писмен въпрос P-2779/10, зададен от Thomas Ulmer (PPE) на Комисията. Доклад на Европейската комисия относно насърчаването от страна на държавите-членки на доброволното безвъзмездно даряване на кръв