Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на16 декември 1986 г. # Федерална република Германия срещу Комисия на Европейските общности. # Преходни мерки. # Дело 278/84. Германия/Комисия TITJUR