Писмен въпрос E-6812/10 Seán Kelly (PPE) до Комисията. Усъвършенстване на знанието и създаване на единен Европейски експертен център относно комплексното управление на крайбрежните зони