Υπόθεση C-171/08: Προσφυγή που ασκήθηκε στις 25 Απριλίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας