2008/515/EG: Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005