2008/515/ES: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2005