Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5755 — Schneider Electric/Areva T&D Distribution activities) Текст от значение за ЕИП