Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5777 — Drägerwerk/Dräger Medical) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП